ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ”

IMG_6685

ขอแสดงความยินดีกับ น้องแอลฟี่ เด็กหญิงฐิติชญา วีระกรพานิช โรงเรียนชาลีสมุทร และ น้ิองไม้น้ำ เด็กหญิงอมริศา ดีบุกคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โฆษณา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ “โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม”

IMG_6723

ขอแสดงความยินดีกับ น้องยาหยี เด็กหญิงอนุสรา ตั้งพีรดิษฐ์ โรงเรียนล้อมรักษา จ.สมุทรสงคราม ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี”

IMG_1040

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย เด็กหญิงรัฐพร สงวนงาม โรงเรียนล้อมรักษา จ.สมุทรสงคราม ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง แผนการรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556

ประเภทการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET (นักเรียนในเขต

  • รับสมัคร วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2556
  • สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2556 (สอบ 5 วิชา ได้แก่ ไทย คณิต วิทย์ สังคม และ อังกฤษ)
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2556
  • จับฉลาก วันที่ 31 มีนาคม 2556 (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
  • มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2556

Continue reading “ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง แผนการรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556”