ผลงานปี 2555

Continue reading “ผลงานปี 2555”

โฆษณา

ผลงานปี 2554

ในปี 2554 นักเรียนของเรา จำนวน 15 คน สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ดังนี้
1. โรงเรียนหอวัง จำนวน 6 คน
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จำนวน 1 คน
3. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ จำนวน 1 คน
4. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จำนวน 3 คน
5. โรงเรียนสารวิทยา จำนวน 1 คน
6. โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ จำนวน 1 คน
รวมสอบได้ทั้งสิ้น จำนวน 13 คน คิดเป็น 86.67%