คอร์สคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (พื้นฐาน/เพิ่มเติม)

คอร์สนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองการเรียนของนักเรียนทุกโรงเรียนทั้งภาคปกติ Gifted และ EP เพราะเราได้ยึดเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการผนวกเข้ากับเนื้อหาในโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่เรียนในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทเรียนจะมีการแทรกสอดข้อสอบแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเอาไว้ด้วย

–     ปูพื้นฐานความรู้เสริมความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ คิดอย่างมีระเบียบเป็นขั้นตอน สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้

–     ฝึกทำข้อสอบด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว

–     ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าที่มีระดับความยากง่ายต่างกัน ตั้งแต่โจทย์พื้นฐาน ปานกลาง และยาก ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่าการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมาจากการฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบมากๆเพื่อให้เกิดมุมมองในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบยากๆ ไม่ว่าจะเจอโจทย์แบบไหนก็ต้องทำได้ Continue reading “คอร์สคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (พื้นฐาน/เพิ่มเติม)”

โฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ADISON Tutor

เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ทาง ADISON Tutor จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงและเลื่อนตารางเรียน

เลื่อนเปิดคอร์สเรียนทั้งหมดไปเริ่มวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 54 แทน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ยกเว้น “คอร์สเรียนส่วนตัว (Private)” เท่านั้นที่ยังเปิดเรียนตามปกติครับ

ประกาศเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555

ประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555

จากเดิมวันที่ 19 – 20 และ 26 – 27 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2554

และประกาศผลสอบวันที่ 31 มกราคม 2555

คอร์สวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ม.ต้น

เนื้อหาที่สอนจะกระชับและได้เรียบเรียงเป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องสร้าง “ความคิดเป็นระบบ” อีกทั้งแต่ละบทมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการจัดลำดับว่าเรื่องใดเรียนก่อนหรือหลังจึงมีความสำคัญมาก ครูจึงได้จัดหมวดหมู่เพื่อนักเรียนได้รับความรู้และเกิดความคิดที่เป็นระบบ

แนวการสอน ครูจะสอนจากพื้นฐานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้ Concept ไม่ข้ามไปข้ามมาเพราะจะทำให้นักเรียนสับสน การสอนจะเน้นความเข้าใจ จะอธิบายความหมายของกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ และพิสูจน์ที่มาของสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมี Forms การคำนวณเพื่อให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่รวดเร็วได้

เอกสารประกอบการสอน ในส่วนที่เป็นเนื้อหาได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียนกับครูเท่านั้น คงไม่เหมาะที่จะใช้อ่านด้วยตัวเอง ในส่วนที่เป็นโจทย์ได้คัดเลือกข้อสอบแข่งขันจากสนามสอบต่างๆ รวมทั้งจากตำราที่หลากหลายโดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก นักเรียนสามารถใช้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อไปสู่จุดหมายในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากๆ ตามต้องการ

ปล. การสอนจะเน้นความรู้ทางวิชาการ จะมีการพูดคุยบ้างในส่วนความรู้เสริมที่นักเรียนควรทราบเพื่อประโยชน์ในการเรียน ไม่ใช่การคุยเล่นอย่างไร้สาระ Continue reading “คอร์สวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ม.ต้น”